Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

Václava Kaufmanová – Menttory, Hájkova 1676/6, Praha 3, IČ:76192423, DIČ: CZ7260252428 (dále jen Menttory), prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů za účelem zajištění informační povinnosti správce dle čl. 13 GDPR.

1. Kategorie zpracovávaných osobních údajů
a/ Identifikační údaje: akademický titul, jméno, příjmení, název obchodní firmy, IČ, DIČ, adresa sídla nebo místa podnikání, fakturační adresa, bankovní spojení, podpis.
b/ Kontaktní údaje: telefonní číslo, e-mail, adresy na sociální sítě.
c/ Údaje o poskytovaných službách: specifikace, objem a cena poskytovaných služeb.

Výše uvedené kategorie osobních údajů zpracováváme u:
a/ Našich zákazníků, kteří využili nabídky našich služeb.
b/ Potenciálních zákazníků, se kterými jednáme za účelem přípravy nabídky či posouzení spolupráce.
c/ Zájemců o naši společnost, kteří navštívili naše stránky, kontaktovali nás prostřednictvím e-mailu, kontaktního formuláře na webových stránkách či sociálních sítích.
d/ Zájemců o spolupráci, kteří nás kontaktují prostřednictvím e-mailu, kontaktního formuláře na webových stránkách, sociálních sítích či pracovních portálů.
e/ Odběratelů našich newsletterů, kteří se přihlásili k jejich odběru.

2. Účely pro zpracování osobních údajů
2.1 Pokud si u nás objednáte kurz, školení, koučink, konzultaci, další službu, zpracováváme vaše osobní údaje na těchto právních základech:

2.1.1 Plnění smlouvy
V tomto případě zpracováváme vaše identifikační údaje, kontaktní údaje a údaje o poskytovaných službách za účelem vyřízení vaší objednávky a poskytování služeb, abychom mohli zajistit:
• poskytování služeb,
• platby za služby,
• reklamace služeb,
• plnění dalších požadavků, se kterými se na nás obrátíte.
Pro tento účel osobní údaje používáme od okamžiku realizace objednané služby, či po dobu plnění smlouvy či poskytování služeb + 10 let po ukončení spolupráce.

2.1.2 Oprávněného zájmu
V tomto případě zpracováváme vaše identifikační údaje, kontaktní údaje a údaje o poskytovaných službách za účelem:
• ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence (např. vymáhání pohledávek a evidence dlužníků),
• získání informací, které povedou ke zkvalitnění služeb, které vám poskytujeme,
• poskytování nabídek na míru a cílené reklamy, kterou vám můžeme sdělit po telefonu, zasílat prostřednictvím e-mailu či jiných elektronických zařízení.
Za účelem ochrany právních nároků zpracováváme údaje po dobu trvání promlčecí doby (3 roky) a jeden rok po jejím uplynutí s ohledem na nároky uplatněné na konci promlčecí doby. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a zbývající část promlčecí doby po jeho ukončení.
Pro ostatní uvedené účely zpracováváme údaje po dobu plnění smlouvy či poskytování služeb + 10 let po ukončení spolupráce.

2.1.3 Plnění právních povinností
Na tomto právním základě zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje o poskytovaných službách z důvodu dodržování následujících zákonů:
• zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
• zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,
• zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
• zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
Pro tyto účely osobní údaje zpracováváme po dobu 10 let od uzavření poslední smlouvy.

2.2 Pokud máte zájem o naše služby
Pokud jste nás oslovili za účelem poptávky po našich službách prostřednictvím některého z komunikačních kanálů (e-mail, telefon, webové stránky, sociální sítě či jiné elektronické nástroje) zpracováváme vaše kontaktní údaje a případně identifikační údaje, které jste nám poskytli, a to na základě oprávněného zájmu za účelem:
• vyřízení poptávky a zpracování nabídky.
Pro tyto účely zpracováváme osobní údaje 5 let od posledního kontaktu.

2.3. Údaje získané při komunikaci s vámi
Pokud jste nás oslovili prostřednictvím některého z komunikačních kanálů (e-mail, telefon, sociální sítě či jiné elektronické nástroje) zpracováváme vaše kontaktní údaje a případně identifikační údaje, které jste nám poskytli, a to na základě oprávněného zájmu za účelem:
• vyřízení vašich požadavků.
Pro tyto účely zpracováváme osobní údaje 5 let od posledního kontaktu.

2.4 Pokud máte zájem o spolupráci
Pokud jste nás oslovili za účelem zájmu o spolupráci prostřednictvím některého z komunikačních kanálů (e-mail, telefon, sociální sítě či jiné elektronické nástroje) zpracováváme vaše kontaktní údaje, identifikační údaje a další údaje poskytnuté v přiloženém životopise a souvisejících dokumentech na základě oprávněného zájmu za účelem:
• posouzení vašeho zájmu.
Pro tyto účely zpracováváme osobní údaje po dobu trvání výběrového řízení.

2.5 Pokud jste příjemci našich newsletterů
Na základě oprávněného zájmu
Jste-li našimi zákazníky, odebíráte naše obchodní sdělení s informacemi o plánovaných školeních či novinkách, nebo jste projevili zájem o naše školení či služby, zpracováváme vaše kontaktní údaje a údaje o vašem chování při čtení e-mailových zpráv na základě oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají.
Pro tyto účely zpracováváme vaše osobní údaje do doby, dokud se z odebírání newsletteru neodhlásíte.

3. Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?
Výše uvedené osobní údaje, které jsme od vás získali, zpracováváme v roli správce. To znamená, že stanovujeme také účely, pro které vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jejich řádné provedení. Vaše osobní údaje budou předány třetím osobám pouze tehdy, je-li to nezbytné v rámci plnění smlouvy, objednávky, zadávacího řízení.
Vaše údaje dále předáváme těmto zpracovatelům, kteří je zpracovávají dle našich pokynů a předpisů:
• poskytovatelé daňových a účetních služeb,
• subdodavatelé při plnění smlouvy.
Veškeré osobní údaje, získané prostřednictvím Vašich webových prezentací, které jsme pro Vás vytvořili nebo je pro Vás spravujeme, jsou pouze Vaše a váží se k nim všechna Vaše práva i dle GDPR a zároveň odpovídáte za jejich správnost a obsah.

4. Jaká máte práva při zpracování osobních údajů a jak je můžete uplatnit?
Při zpracování vašich osobních údajů můžete jako subjekt údajů uplatnit následující práva:
a/ Právo na přístup k informacím (dle čl. 15 GDPR)
b/ Právo na opravu (dle čl. 16 GDPR)
c/ Právo na výmaz (dle čl. 17 GDPR)
d/ Právo na omezení zpracování (dle čl. 18 GDPR)
e/ Právo na přenositelnost (dle čl. 20 GDPR)
f/ Právo vznést námitku proti zpracování (dle čl. 21 GDPR)
g/ Právo podat stížnost

5. Jak můžete uplatnit svá práva?
Vaše práva vztahující se ke zpracování osobních údajů můžete uplatnit pouze písemně v listinné formě zasláním na adresu sídla naší společnosti.
Abychom dodrželi zabezpečení dat našich klientů, je nezbytné, aby byla vaše žádost na uplatnění práva opatřena úředně ověřeným podpisem.
Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od data přijetí. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění vás budeme předem informovat.

Náš tým

Aktuální kurzy

MANAŽERSKÁ AKADEMIE PRO LÍDRY

ROZBĚHNI SE A SKOČ FIRMO A VYBER SI 1. 2 NEBO 3

Do naší Manažerské akademie pro lídry může naskočit každá firma. Každý její manažer ví, jak si stojí jeho lidi a týmy a je schopen nadefinovat své požadavky pro jejich rozvoj.

PROGRAM
MODUL 1 MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI (KDO NEHOŘÍ, TEN NEZAPÁLÍ)
MODUL 2 LÍDROVSKÉ SCHOPNOSTI (JSME NA JEDNÉ LODI)
MODUL 3 SEBEPOZNÁNÍ (ROZŠIŘ SI SVŮJ ÚHEL POHLEDU)

Na jaké otázky dostanete odpověď kromě rozvoje Vašich lidí a týmů?
V rámci programů děláme tzv. „screening týmů“, kde se firma a její manažeři dozví, v jakém stavu se jejich týmy nacházejí.
Vytipujeme „talenty“ a navrhneme postup, jak využít jejich zatím nevyužitý potenciál.
Odhalíme u zaměstnanců jejich případnou nespokojenost, popřípadě jejich tendenci k vyhoření.

NOVINKY v oblasti pracovního práva

Program je určen pro HR manažery.

Forma: on-line/prezenčně

Podstatná část školení je věnována problematice zprostředkování zaměstnání, kontrolám práce, ochraně oznamovatelů protiprávních jednání (tzv. whistleblowingu) a práci z domova.
Problematické otázky nové právní úpravy dovolené.
Práce na tzv. home office.
Nový přestupek umožnění zastřešeného zprostředkování zaměstnaní od 1.8.2021 (zkušenosti z kontrol práce).
Judikát Nejvyššího soudu k seznámení s rozvrhem pracovní doby.
Pracovní doba a práce přesčas.
Změny otcovské, dlouhodobého ošetřovného a ošetřovného .
Návrh zvýšení minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy.

Rozhovory s klíčovými lidmi ve firmě

"Tak dlouho jsem byl tahounem v této firmě, a ona si toho nevšimla, až jsem se rozhodl být tahounem jinde, kde to ocení."

Program workshopu:
Tahoun se rozhodl opustit firmu.
Tahoun přestal podávat svůj stabilní výkon.
Z tahouna se mám stal zaměstnanec, který nechce dělat již nic navíc.
Tahouna se nám snaží přetáhnout jiná firma.

Prokoukněte komunikační styly - NOVINKA

Forma: workshop, sdílení, individuální konzultace, individuální koučink

Program workshopu:
Komunikační styly (analytik, řidič, hvězda, srdcař).
Analýza týmu, klientů, kolegů atd., se kterými pracuji.
Jaký typ jsem já a jak s každým typem jednat.
Strategie jednání s jednotlivými typy, co funguje, co nefunguje.

Program Networking
Která skupina zaměstnanců je na komunikaci nejobtížnější a jak s nimi jednat?
Jak zapojit do komunikace analytiky?
Komunikují Mileniáni jinak?

Termín: bude upřesněn na základě přihlášených osob
Místo: Praha
Cena: 3 700 Kč / osoba (cena uvedena bez DPH zahrnuje kurzovné a knihu Prokoukněte komunikační styly druhých od PhDr. Michaely Daňkové)
Lektorka: PhDr. Michaela Daňková
Variabilní symbol pro platbu převodem: 12018

Inspirativní fórum: ZÍSKAT - ZŮSTAT

Jak získat nové zaměstnance a praktické zkušenosti, ke stabilizaci zaměstnanců. Inspirativní fórum je určené pro výrobní ředitele, Shift Lídry, mistry a HR manažery. Cílem je získat inspiraci a dobré nápady k tématu získat a zůstat, výměna zkušeností mezi účastníky (roundtable).

Program: (téma ZÍSKAT):
SMYSL PRÁCE A FIREMNÍ KULTURA (Lubomír Pech)
Jak zvyšovat motivaci zaměstnanců?
Jak na firemní kulturu?
Kde hledat konkurenční výhodu?

NÁBOR A HR MARMETING (Eva Pechová)
Jak zaujmout potenciální zaměstnance inzercí?
Jak prokouknout kandidáty na pohovoru?
Na co se při pohovoru zaměřit?

Program (téma ZŮSTAT):
ROZVOJ MANAGEMENTU VE VÝROBNÍCH FIRMÁCH (Michaela Daňková)
Jak naučit manažery, aby vycházeli se svými lidmi lépe?
Jak zajistit, aby podřízený prosazoval myšlenky manažera týmu?
Jak se stát zajímavým zaměstnavatelem? (Peníze nestačí.)
Jak s juniorními zaměstnanci?

JAK PRACOVAT S TEAM LÍDRY, SHIFT LÍDRY, MISTRY (Michaela Daňková, Václava Kaufmanová)
Jak udělat, aby TL/SL/M byl manažer a nevystupoval jako „dělník“?
Nápady, jak může TL/SL/M motivovat své podřízené.
Příprava TL/SL/M na obtížné situace dnešní doby při vedení lidí.
Udržení stávajících zaměstnanců.
Práce s juniorními TL.

Termín: 06.11.2018
Místo: Chomutov, místo bude upřesněno
Cena: 3 500 Kč / osoba, párové vstupné: 6 000 Kč, doplňkové vstupné 1 500 Kč (ceny jsou uvedeny bez DPH)
Variabilní symbol pro platbu převodem: 06112018

Přihláška na kurz


  Úhradu bankovním převodem proveďte před termínem konání kurzu.
  Platby zasílejte na účet č. 43-7905150267/0100 pod variabilním symbolem požadovaného kurzu.
  Zaškrtnutím tlačítka výše souhlasíte se smluvními podmínkami Menttory.
  Zaškrtnutím tlačítka výše souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

  Aktuální kurzy

  Psychologie při výběrovém pohovoru - NOVINKA

  Program je určen pro všechny, kteří vedou nebo se chystají vést výběrové pohovory.

  Forma: on-line/prezenčně

  PROGRAM
  Analýza kontaktu před pohovorem (Životopis, kontakty na Linkedin, zájmy…), čeho si všimnout a jak informace vyhodnotit, příprava otázek).
  Chování v průběhu celého rozhovoru (začátek versus střed a závěr) – nehodnotíme chování, ale všímáme si změn v pohovoru – co znamenají.
  Připravenost x autenticita (rozdělení rozhovoru na připravenou část a část, kdy uchazeč musí improvizovat) – na co se zaměřit.
  Analýza řeči těla v připravené části a části improvizační. Rozdíly face to face / on-line.
  Sledování proaktivity (např. jak hodnotí minulá zaměstnání).
  Jak se otevřeně zeptat, jaké další nabídky jsou „ve hře“? Na základě čeho se uchazeč bude rozhodovat? Zda má deadline, do kterého se chce rozhodnout?
  Jak uchazeči poskytnout prostor, aby nám sdělil, jak on se cítil během pohovoru.
  Jak zjistit, zda má uchazeč reálnou představu o tom, zda je na danou pozici v reálném životě připraven (např. maminka po mateřské dovolené – chce úvazek 6 hodin a kývne na 8).
  Práce se svojí intuicí po skončení pohovoru (příprava otázek na příště).

  NOVINKY v oblasti pracovního práva

  Program je určen pro HR manažery.

  Forma: on-line/prezenčně

  Podstatná část školení je věnována problematice zprostředkování zaměstnání, kontrolám práce, ochraně oznamovatelů protiprávních jednání (tzv. whistleblowingu) a práci z domova.
  Problematické otázky nové právní úpravy dovolené.
  Práce na tzv. home office.
  Nový přestupek umožnění zastřešeného zprostředkování zaměstnaní od 1.8.2021 (zkušenosti z kontrol práce).
  Judikát Nejvyššího soudu k seznámení s rozvrhem pracovní doby.
  Pracovní doba a práce přesčas.
  Změny otcovské, dlouhodobého ošetřovného a ošetřovného .
  Návrh zvýšení minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy.

  Rozhovory s klíčovými lidmi ve firmě

  "Tak dlouho jsem byl tahounem v této firmě, a ona si toho nevšimla, až jsem se rozhodl být tahounem jinde, kde to ocení."

  Program workshopu:
  Tahoun se rozhodl opustit firmu.
  Tahoun přestal podávat svůj stabilní výkon.
  Z tahouna se mám stal zaměstnanec, který nechce dělat již nic navíc.
  Tahouna se nám snaží přetáhnout jiná firma.

  Prokoukněte komunikační styly - NOVINKA

  Forma: workshop, sdílení, individuální konzultace, individuální koučink

  Program workshopu:
  Komunikační styly (analytik, řidič, hvězda, srdcař).
  Analýza týmu, klientů, kolegů atd., se kterými pracuji.
  Jaký typ jsem já a jak s každým typem jednat.
  Strategie jednání s jednotlivými typy, co funguje, co nefunguje.

  Program Networking
  Která skupina zaměstnanců je na komunikaci nejobtížnější a jak s nimi jednat?
  Jak zapojit do komunikace analytiky?
  Komunikují Mileniáni jinak?

  Termín: bude upřesněn na základě přihlášených osob
  Místo: Praha
  Cena: 3 700 Kč / osoba (cena uvedena bez DPH zahrnuje kurzovné a knihu Prokoukněte komunikační styly druhých od PhDr. Michaely Daňkové)
  Lektorka: PhDr. Michaela Daňková
  Variabilní symbol pro platbu převodem: 12018

  Inspirativní fórum: ZÍSKAT - ZŮSTAT

  Jak získat nové zaměstnance a praktické zkušenosti, ke stabilizaci zaměstnanců. Inspirativní fórum je určené pro výrobní ředitele, Shift Lídry, mistry a HR manažery. Cílem je získat inspiraci a dobré nápady k tématu získat a zůstat, výměna zkušeností mezi účastníky (roundtable).

  Program: (téma ZÍSKAT):
  SMYSL PRÁCE A FIREMNÍ KULTURA (Lubomír Pech)
  Jak zvyšovat motivaci zaměstnanců?
  Jak na firemní kulturu?
  Kde hledat konkurenční výhodu?

  NÁBOR A HR MARMETING (Eva Pechová)
  Jak zaujmout potenciální zaměstnance inzercí?
  Jak prokouknout kandidáty na pohovoru?
  Na co se při pohovoru zaměřit?

  Program (téma ZŮSTAT):
  ROZVOJ MANAGEMENTU VE VÝROBNÍCH FIRMÁCH (Michaela Daňková)
  Jak naučit manažery, aby vycházeli se svými lidmi lépe?
  Jak zajistit, aby podřízený prosazoval myšlenky manažera týmu?
  Jak se stát zajímavým zaměstnavatelem? (Peníze nestačí.)
  Jak s juniorními zaměstnanci?

  JAK PRACOVAT S TEAM LÍDRY, SHIFT LÍDRY, MISTRY (Michaela Daňková, Václava Kaufmanová)
  Jak udělat, aby TL/SL/M byl manažer a nevystupoval jako „dělník“?
  Nápady, jak může TL/SL/M motivovat své podřízené.
  Příprava TL/SL/M na obtížné situace dnešní doby při vedení lidí.
  Udržení stávajících zaměstnanců.
  Práce s juniorními TL.

  Termín: 06.11.2018
  Místo: Chomutov, místo bude upřesněno
  Cena: 3 500 Kč / osoba, párové vstupné: 6 000 Kč, doplňkové vstupné 1 500 Kč (ceny jsou uvedeny bez DPH)
  Variabilní symbol pro platbu převodem: 06112018

  Přihláška na kurz


   Úhradu bankovním převodem proveďte před termínem konání kurzu.
   Platby zasílejte na účet č. 43-7905150267/0100 pod variabilním symbolem požadovaného kurzu.
   Zaškrtnutím tlačítka výše souhlasíte se smluvními podmínkami Menttory.
   Zaškrtnutím tlačítka výše souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

   Reference

   Auto Palace
   Logo OPT Demand
   Logo SSI Technologies
   Logo Personna International CZ, EdgeWell
   Logo Residenza Kler
   Logo Hitachi Cable
   Logo McDonald's
   Logo Škoda
   Logo Carrier
   Logo Black Decker
   Logo Citroen
   Logo Vodafone
   Logo Česká Spořitelna
   Logo Komerční banka
   Logo Foto Škoda
   Logo Securitas
   Logo Severočeské Doly
   Logo Suzuki
   Logo T-Mobile
   Logo Accenture
   Logo ČEPS
   Logo Moneta
   Logo S Autoleasing

   Kontakty

   Telefon: +420 723 590 910
   E-mail: info@menttory.cz

   Václava Kaufmanová - Menttory
   Hájkova 6, 130 00 Praha 3

   IČ: 76192423
   DIČ: CZ7260252428

   Živnost: UMCP3/9230/2010/Jčk/4
   Číslo účtu: 43-7905150267/0100